Jakie korzyści płyną dla Ciebie z projektu "SATISF'ACTION"?

Na sukces każdej firmy wpływa zadowolenie jej pracowników. Zadowoleni ze swojej pracy pracownicy są bardziej zaangażowani, wydajni i bardziej skłonni do pozostania w organizacji (wysoka satysfakcja oznacza mniejszą rotację i absencję w pracy).

Przeprowadzone przed projektem badania wykazały, że pracownicy małych firm czują się mniej cenieni i dostrzegają inne czynniki satysfakcji, niż pracownicy dużych firm. Satysfakcja pracowników nie jest oceniana i zarządzana w odpowiedni sposób wśród MŚP z powodu: niewystarczających narzędzi i niepodejmowania działań; wysokich kosztów i poziomu złożoności dostępnych narzędzi oraz niewystarczająco wykwalifikowanych właścicieli i menedżerów. Dodatkowo sytuacja na rynku pracy w Europie po pandemii koronawirusa może być bardzo trudna, a nawet krytyczna dla MŚP, co uzasadnia szczególne wysiłki tego sektora w celu wspierania ich w konkurowaniu z dużymi firmami.

Wszystko to świadczy o potrzebie zapewnienia małym firmom odpowiedniej wiedzy i narzędzi do pomiaru i zarządzania satysfakcją pracowników, dostosowanych do specyfiki małych organizacji. Dlatego projekt SATISF_ACTION!  ma na celu wzbogacenie oferty uczenia się w miejscu pracy dla MŚP poprzez zaprojektowanie, przetestowanie i upowszechnienie innowacyjnego i praktycznego programu zarządzania satysfakcją pracowników w małych firmach (w tym wykorzystanie ICT) w 6 krajach do 30.09.2022.

Cel główny projektu osiągnięty zostanie dzięki realizacji celów szczegółowych, którymi są:

Projekt trwa 22 miesiące (12.2020 – 09.2022), realizowany jest przez 6 partnerów z 6 krajów: Polska – ORANGE HILL, Malta – IIF International Integrity Foundation (wcześniej: Foundation for Empowering Gender Equality), Hiszpania – INDEPCIE, Czechy – INSTITUT INPRO , Francja – LENO FRANCE i Grecja – SMART UMBRELLA.

Rezultatami projektu, ukierunkowanego na kompleksowe rozwiązanie dotyczące zarządzania satysfakcją pracowników w małych firmach, są:

Zasoby edukacyjne zostaną udostępnione online, jako otwarte zasoby edukacyjne i zostaną opublikowane w 7 językach: angielskim, hiszpańskim, francuskim, polskim, czeskim, greckim i maltańskim. Wyniki zostaną rozpowszechnione poprzez 6 krajowych wydarzeń upowszechniających oraz poprzez aktywne zaangażowanie środowiska i promocję.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty szczegółowe:

Projekt adresowany jest do właścicieli i menedżerów małych firm (do 50 osób), którzy są bezpośrednimi użytkownikami rezultatów projektów i pragną wdrożyć rozwiązania projektowe w swoich organizacjach. Grono użytkowników poszerza się o wszystkie organizacje i osoby, które świadczą usługi doradcze i szkoleniowe (18 firm weźmie udział we wdrażaniu i testowaniu rezultatów projektu, a poprzez upowszechnienie i zaangażowanie wielu interesariuszy projekt ma dotrzeć do setek potencjalnych użytkowników). Pośrednią grupą docelową są pracownicy małych firm i ogólnie społeczność związana z sektorem MŚP – wszyscy ci, którzy czerpią korzyści z wdrażania rozwiązań podnoszących satysfakcję pracowników, a tym samym tworzenia bardziej integracyjnego środowiska pracy.Projekt trwa 22 miesiące (12.2020 – 09.2022), realizowany jest przez 6 partnerów z 6 krajów: Polska – ORANGE HILL, Malta – IIF International Integrity Foundation (wcześniej: Foundation for Empowering Gender Equality), Hiszpania – INDEPCIE, Czechy – INSTITUT INPRO , Francja – LENO FRANCE i Grecja – SMART UMBRELLA.